Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola: Yrityskummeja tarvitaan yritystoimintaa tukemaan ja paikallisia verkostoja rakentamaan

Kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämät sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät hyvinvointialueiden hoidettaviksi vuoden 2023 alussa. Muutos on Suomen itsenäisyyden merkittävin hallinnonuudistus ja muuttaa kuntien luonteen täysin. Kuntiin jää varhaiskasvatus, opetus ja infrastruktuurista huolehtiminen. Kuntien elinvoima on käsite, jota Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltolakin entistä enemmän työssään miettii.

– Kunnan elinvoima on laaja käsite ja se voidaan määrittää hyvin monella tavalla. Kunnan elinvoimaisuus olisi joka tapauksessa hyvä nähdä laajana käsitteenä ja sen ilmentymiä ovat muun muassa hyvä muuttoliikkeen rakenne ja myönteinen asukasluvun kehitys, yritysten määrän kehitys, rakennuslupien määrän kasvu, kaavoitushankkeiden määrän kehitys, työllisyyden hyvä taso ja työpaikkojen määrän kehitys.

Kaupunginjohtaja Peltola nostaa yrityskummit yhdeksi tärkeäksi tekijäksi yritysten tukemisessa. Hyvin toimivat yritykset taas ovat kuntien elinvoiman perusta.

– Yrityskummit voivat osaamisellaan tukea ja auttaa monin tavoin paikallisia yrityksiä liiketoiminnan ja verkostojen kehittämisessä. Yrityskummien yhteistyö paikallisten yrittäjäyhdistysten ja kunnan elinkeinopalveluiden kanssa on tärkeää.

Elinvoimaa kasvattavat kaikki

Kaikki toimijat kunnassa vaikuttavat elinvoimaan suoraan taikka välillisesti. Elinvoimaa ei Antti Peltolan mielestä synny, jos kunta ei voi hyvin.

– Keskeisessä roolissa elinvoiman tekemisessä ovat kaikki kunnan peruspalvelut. Myös elämistä tukeva infra eri muodoissaan pitää olla kunnossa. Tällöin puhutaan onnistuneesta ja vireästä kaavoituksesta, maapolitiikasta ja sen käytännön toteutuksesta, asumisesta ja liikenteestä sekä yrityspalveluista. Kunta ei elinvoiman vahvistamisessa voi toimia yksin vaan yhteistyö paikallisten yhdistysten, järjestöjen, yritysten ja kuntien kanssa on äärimmäisen tärkeää.

Elinvoima tuo menestystä

Antti Peltolan mielestä elinvoima on kasvua, jolloin kuntatalous ja verotulopohja vahvistuu. Hän näkee sen yleisenä tyytyväisyytenä kotikuntaan.

– Elinvoima näkyy erilaisten tapahtumien määrinä, kuntalaisten ja yritysten sekä yhdistysten tyytyväisyytenä, yritysten liikevaihdon myönteisenä kehityksenä ja niin edespäin.

Kuntien elinvoiman parantamiseen tähdätään käytettävissä olevan palveluvalikoiman keinoin yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa. Kaupunginjohtaja Peltola näkee kuntien elinvoiman kehittämisen yhteistyöprojektina, johon osallistuvat kunnassa kaikki, siis myös yrityskummit.

Ajankohtaista

Heidi Rämö Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtajaksi

KUNTAKUMMI-HANKKEESSA TULEMME ASIAKKAAN LUO

Yrityskummin on oltava hyvä kuuntelija

Takaisin ylös