UKK

UKK eli usein kysyttyjä kysymyksiä

 

KUN TARVITSEN YRITYSKUMMIA 

Mikä tämä yrityskummijuttu on? Mitä yrityskummi tekee?

Pirkanmaan Yrityskummit ry on yhdistys, joka on perustettu auttamaan pirkanmaalaisia pk-yrittäjiä. Yrityskummipalvelua on tarjolla kaikissa Suomen maakunnissa.

Yrityskummit toimivat vapaaehtoisperiaatteella eivätkä saa tekemästään yritysmentoroinnista palkkaa. Heillä on vahva käytännön kokemus liike-elämästä ja johtamisesta.  Useimmat ovat itse toimineet yrittäjinä. Tähän pohjautuen yrityskummit toimivat yritysmentoreina, auttavat yrittäjää kehittämään suunnitelmallisesti yritystään. Mentorointi on sparrausta, toisen näkemyksen tuomista keskusteluun, kannustusta ja haastamista. Lopulliset päätökset tekee yrittäjä itse.

Miksi ottaisin yrityskummin?

Yrittäjä tai yritysjohtaja on yleensä hyvin yksin. Hän kantaa vastuuta koko yrityksestä ja sen työntekijöistä. Hänellä ei välttämättä ole luottamuksellista keskustelukumppania, jonka kanssa voisi vaihtaa ajatuksia ja jakaa huolia. Tässä yrityskummit tarjoavat kokenutta apua tekemällä hyviä kysymyksiä sekä tukemalla häntä.

Yrityskummit mentoroivat yrittäjiä ja auttavat heitä välttämään niitä karikoita, joita yrityskummit ovat itse omalla työurallaan kohdanneet. He auttavat yrittäjiä jaksamaan sekä löytämään eväitä kasvulle ja kannattavuudelle.

Millaiset yritykset käyttävät yrityskummia?

Yritysten koko vaihtelee yleensä muutaman työntekijän yrityksistä muutaman kymmenen henkilön yrityksiin. Kohderyhmänä ovat erityisesti sellaiset yritykset, joilla ei vielä ole hallitusta tai joilla hallitus kokoontuu ”keittiön pöydän ääressä” pari kertaa vuodessa täyttäen näin yhtiömuodon muodollisuudet. Yrityskummi tarjoaa tällöin ulkopuolista näkemystä yrittämiseen.

Kuinka usein yrittäjä ja kummi voivat tavata? Kumman vastuulla on pitää kummi-yrittäjä-suhdetta aktiivisena?

Kummitoiminta perustuu yrittäjän tarpeisiin. Tapaamismääristä ei ole suositusta tai ohjetta.  Siitä sopivat yrittäjä ja kummi yhteistyön alkaessa.  Alussa on tarkoituksenmukaista tavata noin kerran kuukaudessa ja käydä läpi yrityksen toimintaa ja sen haasteita eri näkökulmista. On hyvä sopia tapaamisen lopussa seuraavan tapaamisen ajankohta, aiheet ja niihin valmistautuminen. Yrittäjää kannustetaan myös olemaan kummiin yhteydessä sovittujen tapaamisten välillä, mikäli tulee halu keskustella jostain uudesta tilanteesta tai ideasta. Mikäli edellisestä tapaamisesta on kulunut pidempi aika, kummin on hyvä myös itse olla aloitteellinen ja kysyä kuulumisia. Koska kummisuhde voi kestää vuosia, muotoutuvat tapaamistarpeet aina yrittäjän kulloisenkin tilanteen mukaan.

Miten yrityskummi voi auttaa yrityksiä ja yrittäjiä?

Yrityskummit mentoroivat yrittäjiä ja auttavat heitä välttämään niitä karikoita, joita yrityskummit ovat itse omalla työurallaan kohdanneet. He auttavat yrittäjiä jaksamaan sekä löytämään eväitä kasvulle ja kannattavuudelle.

Yrityskummeilla on kokemusta mm. liiketoiminnan kehittämisestä, onnistumisista sekä epäonnistumisista, erilaisista kilpailutilanteista, hinnoittelusta ja liiketoimintamalleista.

Oman kummiverkostonsa lisäksi yrityskummeilla on myös laaja verkosto muita yrityselämän ammattilaisia, joiden palveluja yrityskummit voivat suositella.

Miten kummilta osaa kysyä oikeita asioita?

Useimmiten molempien kysymykset syntyvät keskustelussa hyvin luontevasti samoin kuin oivalluksetkin. Yrityskummilla on pitkä kokemus yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä. Hän keskustelee aluksi yrittäjän kanssa selvittäen, mitkä asiat yrittäjä itse on kokenut keskeisiksi haasteiksi. Sen jälkeen yrityskummi nostaa esille kokemuksensa perusteella tärkeimpiä asioita liiketoiminnan kehittämisen, kasvun ja kannattavuuden kannalta. Toisinaan yrittäjä on keskittynyt omaan tekemiseen eikä kiinnitä riittävästi huomiota esim. kassan tai tilaus- ja tarjouskannan riittävyyteen tai palvelujen/tuotteiden kehittämiseen.

Miten yrittäjä löytää Pirkanmaan Yrityskummit?

Verkkosivulla yrityskummit.net on yhteystiedot. Myös yhteistyökumppanimme kuten Ensimetri, TE-palvelut/yrityspalvelut ja Pirkanmaan eri kuntien elinkeinotoimen edustajat sekä Pirkanmaan Yrittäjät osaavat neuvoa, mistä yrityskummit löytyvät. Suomen Yrityskummit ry:n verkkosivuilla aukeaa yrityskummin hakemuslomake, josta pirkanmaalaisten yritysten hakemukset ohjataan suoraan Pirkanmaan Yrityskummien toiminnanjohtajalle, joka ottaa yhteyden hakijaan.

Miten yrityskummi eroaa konsultista?

Yrityskummi kulkee yleensä pidemmän ajan, useimmiten useita vuosia, yrittäjän rinnalla auttaen mentorina muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa. Muutosten, varsinkin yrityksen transformaation, uuden liikeidean, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen vaatii pidemmän ajan. Kummi tuo mentoroinnillaan tähän jämäkkyyttä ja suunnitelmallisuutta. Kummitoiminta on vapaaehtoistyötä. Yrityskummin tekemä mentorointityö on maksutonta. Lue lisää liittymismaksusta alla.

Voiko kummi ottaa yhteyttä suomalaisiin asiakkaisiin yrittäjän puolesta, jos yrittäjän suomen kieli ei riitä?

Toki voi. Tällaisissa yrittäjän yksilöllisiin tarpeisiin perustuvissa tapauksissa otetaan tarvittaessa yhteys Pirkanmaan Yrityskummien toiminnanjohtajaan ja sovitaan käytännön toimenpiteistä erikseen.

Kuinka kauan yrittäjä voi pitää yrityskummia?

Yritys voi käyttää yrityskummipalveluja niin kauan kuin hän kokee ne hyödyllisiksi. Yrityskummia voi myös vaihtaa niin halutessaan tai sopia kumminsa kanssa otettavaksi lisää täydentävää asiantuntemusta toiselta yrityskummilta. Yrityskummisuhteen voi katkaista, kun siltä tuntuu, ilman irtisanomisaikaa.

Minne voi antaa palautetta kummista? Voiko yrityskummia vaihtaa?

Palautetta voi antaa Pirkanmaan Yrityskummien toiminnanjohtajalle: yrityskummit.net -sivustolta löytyy yhteystiedot. Rohkaisemme ottamaan esiin niin hyvät kuin huonotkin palautteet myös oman kummin kanssa.

Kyllä yrityskummia voi vaihtaa. On tärkeää, että yrittäjän ja yrityskummin kemiat toimivat keskenään. Yrityskummeilla on omat vahvuutensa ja erityisosaamisalueensa. Yrityksen kasvun eri vaiheissa myös eri osa-alueet painottuvat, jolloin on mahdollista vaihtaa kummia tarpeen mukaan.

Miten kummi voi auttaa yrityksen jatkuvuuden varmistamisessa?

Yrityskummi voi auttaa monessa asiassa koko yrityksen elinkaaren ajan tukien tavoitteiden asettamista ja sen mukaista johtamistyötä.

Pirkanmaan Yrityskummit on mukana myös Omistajanvaihdosmarkkinoilla  ja voimme ohjata verkostojemme avulla yrittäjää etsimään yritykselleen jatkajan.

Onko palvelu ilmaista?

Yhteydenotto Pirkanmaan Yrityskummeihin ja osallistuminen yritysklinikalle ovat maksuttomia.

Jos yrittäjä päätyy ottamaan oman yrityskummin, niin Pirkanmaan Yrityskummit veloittaa vuosittaisen hallintomaksun. Se on 200 € yrityksiltä, joiden vuosittainen liikevaihto on alle 300 000 € ja 500 € yrityksiltä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää 300 000 € + alv. Lisäksi yritykseltä velotetaan kertamaksuna 120 € + alv kummiyhteisön liittymismaksu. Näillä maksuilla katetaan osittain Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toimintaa.

Kaikki mentorointi yrittäjälle on maksutonta, kummin kanssa pidetyistä tapaamisista ei tule lisäkustannuksia.

 

 

KUN HARKITSEN YRITYSKUMMIKSI RYHTYMISTÄ

Miksi ryhtyisin yrityskummiksi?

Moni yrityskummi kokee, että voi olla avuksi yrittäjille, kun kokemusta on kertynyt vuosien varrella liiketoiminnasta ja yrittämisestä. Sen sijaan, että pitäisi osaamisensa vakan alla yrityskummityö on hieno kanava ”laittaa osaaminen kiertämään”. Näin tuottaa mielihyvää sekä itselle että kasvua tavoitteleville yrittäjille. Yrityskummit toimivat osana laajaa organisaatioiden ekosysteemiä, jolloin omat verkostot myös kasvavat. Pirkanmaan Yrityskummit on viime vuosien ajan systemaattisesti kouluttanut yhteisönsä yrityskummeja mentorointityöhön, mistä kummit ovat kiittäneet.

Mitä yrityskummilta vaaditaan?

Yrityskummi on hankkinut vuosien kokemusta eri liike-elämän osa-alueilta tai itsekin toiminut yrittäjänä. Hänellä on vilpitön halu auttaa yrittäjää onnistumaan omistamansa yrityksen kehittämistyössä. Hän toimii yrityskummina luotettavasti ja rehellisesti sekä omaa etuaan tavoittelematta. Yrityskummisuhde yrittäjän kanssa on luottamuksellinen ja käytännössä yrittäjän tulee voida uskoutua monessa joskus hänelle arassakin asiassa yrityskummille sekä luottaa siihen, että luottamuksellisuus säilyy. Kuuntelu, keskustelu, läsnäolo, havainnointi, kyky haastaa ja kannustaa – nämä ovat yritysmentorin tärkeitä ominaisuuksia.

Paljonko yrityskummitoimintaan kuluu aikaa?

Koska tämä on vapaaehtoistoimintaa, on itse päätettävissä, paljonko aikaansa haluaa käyttää. Mitä useampia yrityksiä on mentoroitavana, sitä enemmän aikaa kuluu. Tavoitteena on, että yrityskummi tulee mukaan vähintään neljälle yritysklinikalle vuosittain sekä mentoroi vähintään kahta yritystä tai osallistuu aktiivisesti muuhun toimintaamme, esimerkiksi toimikuntatehtäviin.

Paljonko kummi saa yrityskummina toimimisesta? Tekeekö kummit tätä työtä ilmaiseksi? Maksetaanko kummille edes kulukorvauksia kummitoimintaan osallistumisesta?

Tullessaan hyväksytyksi yrityskummiksi henkilö liittyy Pirkanmaan Yrityskummien ja Suomen Yrityskummien jäseneksi.  Näistä jäsenyyksistä ei kummilta peritä jäsenmaksua.  Yrityskummi ei saa mentorina toimimisesta palkkaa vaan toiminta on vapaaehtoistyötä. Kummeille korvataan pysäköintimaksut mentorointiklinikoille osallistumisesta, mutta ei matkakuluja. Paras palkinto kummille on, kun hän on voinut auttaa yrittäjää selviämään haasteistaan ja näkee yrityksen kehittyvän ja kasvavan.

Mikä motivoi tähän työhön, josta ei saa mitään korvausta?

”Me yrityskummit olemme saaneet työuramme aikana paljon. Työnantajamme ovat tarjonneet koulutusta ja sopivin välein uusia entistä vaativampia työtehtäviä. Meitä kaikkia yhdistää halu auttaa pieniä kasvuhaluisia yrityksiä menestymään. On meidän aikamme antaa kokemuksemme muiden käyttöön.” Näin kuvailee motivaatiotaan yrityskummi ja Pirkanmaan Yrityskummien hallituksen jäsen Jouko Suokas.

Useimpia kummeja ohjaa yrityskummiksi oman osaamisen näkyvä hyödyntäminen ja siitä koituva mielihyvä. Toinen tärkeä motivointitekijä on vilpitön halu auttaa ja kokea yrittäjän kanssa onnistumisia, jolloin saa olla mukana hyvissä yritystarinoissa. Omat verkostot ovat saattaneet pienentyä tai tulla liian tutuiksi. Kummitoiminta tarjoaa mahdollisuuksia laajentaa omaa verkostoa sekä toimia osana yhteisöä. Aktiivinen mukanaolo pitää yrityskummin ajan hermolla, mitä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa tapahtuu. Oma oppiminen ja yrityskummien tarjoama koulutus vahvistavat myös yhteiskunnallista toimijuutta.

Miten kummi pysyy omassa roolissaan ja coachaa avoimin kysymyksin eikä lipsahda konsultin rooliin?

Tämä on harjoittelun tulosta ja siihen pitää aktiivisesti itse kiinnittää huomioita. Yrityskummien työ on selkeästi mentorointityötä eivätkä kummit ryhdy tekemään yrittäjän puolesta hänen toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä. Yrityskummit perehdytetään toimintaan ja vuosittain kummeja myös koulutetaan.

Kuinka pitkäksi aikaa kummin tulee sitoutua?

Kummin on hyvä kantaa myös vastuuta mentoroitavista yrityksistään ja keskustella näiden yrittäjien kanssa, mikä on sopiva ajankohta päättää kummisuhde. Jokainen kummisuhde on aina yksilöllinen ja räätälöitävissä.

Takaisin ylös